SKY - MONITOR
O APLIKÁCIÍ

SKY-MONITOR
ABOUT APPLICATION

Aplikácia SKY – MONITOR poskytuje satelitný GPS/GSM monitoring vozidiel pre firmy aj súkromných majiteľov automobilov. Zabezpečujeme komplexné služby monitoringu vozového parku po celom svete. Dokážeme Vám ponúknuť informácie o vozidle v reálnom čase prostredníctvom presných a transparentných dát, na základe ktorých Vy môžete zlepšiť plánovanie a organizáciu práce, zvýšiť produktivitu, výkonnosť a motiváciu zamestnancov, znížiť finančné náklady na pohonné hmoty a objem administratívy a v neposlednom rade zvýšiť bezpečnosť vozidla a zamestnancov. 

Application SKY - MONITOR provides GPS/GSM monitoring of vehicles for both companies, and private car owners. We provide comprehensive monitoring services all around the world. SKY - MONITOR is offering real-time vehicle information with accurate and transparent data to help you improve,plan and organize your work, increase employee performance, productivity and motivation, reduce fuel and administrative costs, and last but not least improve vehicle safety and security of your employees. 

KONTAKT

CONTACT

SKY-ECO, s.r.o.
Račianska 24/C
83102 Bratislava

tel. kontakt: Contact:
+421 905 268227

E-mail
sky-monitor@sky-monitor.sk

Web

www.sky-monitor.sk

Cena

Pricing

 • Základný program

  BASIC PROGRAM

 • 10,-€ s DPH

  mesačne v rámci územia EÚ

  10,-€ inc VAT.

  monthly within the EU

 • Zobrazenie aktuálnej a historickej polohy

  Denná evidencia jázd

  Zobrazenie stavu auta, rýchlosti, smeru jazdy, adresy

  View your current and historical location

  Daily record of rides

  View current status of car, speed, direction, address

 • Indikácia zapnutia kľúča

  Key indicator

 • Voliteľné upozornenia na odťah, naštartovanie, strata napájania, strata GPS signálu

  Optional notification for tow, engine start, tracker GPS and power loss

 • Zobrazovanie jednotlivých jázd a ich štatistiky

  Option to view individual rides with statistics

 • Cena za inštaláciu GPS jednotky - 130,-€ vrátane DPH.

  Price for installation of GPS unit - 130, - € inc VAT.

 • Rozšírený program

  EXTENDED PROGRAM

 • 14,-€ s DPH

  mesačne v rámci územia EÚ

  14,-€ inc VAT.

  monthly within the EU

 • Zobrazenie aktuálnej a historickej polohy

  Zobrazenie stavu auta, rýchlosti, smeru jazdy, adresy

  View your current and historical location

  View current status of car, speed, direction, address

 • Vytváranie knihy jázd na daňové účely

  Create ride log used for tax purposes

 • Zobrazovanie stavu km a nádrže

  Display milage and tank status

 • Rozlišovanie súkromných a služobných jázd

  Distinguishing between private and business rides

 • Voliteľné upozornenia na odťah, naštartovanie, strata napájania, strata GPS signálu

  Optional notification for tow, engine start, tracker GPS and power loss

 • Identifikácia vodiča Dallas klúčmi

  Driver identification by Dallas keys

 • import tankovaní z tankovacích kariet Slovnaft

  Import refuel info from Slovnaft fuel cards

 • Cena za inštaláciu GPS jednotky s CAN modul jednotkou - 150,-€ vrátane DPH.

  Price for installation of GPS unit - 150, - € inc VAT.

Kniha jázd

RIDES LOG

V rozšírenom programe Vám ponúkame automatické generovanie knihy jázd na daňové účely.

Kniha jázd Vám umožní zobrazovanie začiatku jazdy a konca jazdy s uvedením adresy a času pre každú konkrétnu jazdu. Za vybrané obdobie máte možnosť zobraziť počet najazdených km a priemernú spotrebu PHM. Je možné rozlíšenie súkromných a služobných jázd.

Možnosť exportovania výslednej knhiy jázd vo formáte .XLS (Excel) alebo .PDF

In the extended program you get automatic generation of rides log for tax purposes.

Rides log allows you to display the start/end of the ride and matches address and time for every individual ride. You are able to select period and during this period, you have the option to display the number of kilometers driven and the average fuel consumption. It is possible to distinguish between private and business rides.

Rides log can be exported in format .XLS or .PDF

Mobilná aplikácia

MOBILE APPLICATION

Mobilná aplikácia pre Android a iOS je dostupná v obchode na nasledovných odkazoch:

The mobile app for Android and iOS can be downloaded from stores at the following links:

SKY-ECO, s.r.o.
Račianska 24/C
83102 Bratislava
Tel. kontakt: Contact:
+421 905 268227
E-mail
sky-monitor@sky-monitor.sk